Shiatsu                 

 

  

 

Shiatsu bildet Brücken _ Verbindet

 

  

 

Was ist Shiatsu       :  Shi = Finger, atsu = Druck

 

 

Die Ziele einer Behandlung sind

 

Shin-So Shiatsu      : Heilung auf tiefster Ebene nach Tetsuro Saito

 

Baby-Shiatsu